22/02/2019
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จํากัด 22/02/2019 เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จํากัด 22/02/2019 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftsman
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จํากัด 22/02/2019 วิศวกร-โฟร์แมน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จํากัด 22/02/2019 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงินจอง สัญญาจะซื้อจะขาย การโอนกรรมสิทธิ์

2. บันทึกและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการ (เงินจอง สัญญา ค่างวด ค่าโอนกรรมสิทธิ์ อื่นๆ)

3. จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

4. กระทบยอดรับกับ Bank Statement

5. ออกใบแจ้งหนี้ค่างวดให้แก่ลูกค้า

6. จัดทำหนังสือแจ้งผลการชำระเงินหักบัญชีอัตโนมัติ (SCB)

7. ประสานงานกับฝ่ายนิติกรรมเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้สมบูรณ์

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน-บัญชีAR

- ประสบการณฺ์ในสายงาน 1-2 ปี

- มีความรู้ด้านภาษีอสังหาริมทรัพย์

- สามารถใช้โปรแกรม ORACLE E1

- สามารถใช้ Word,Excel ได้คล่อง

สมัครงาน

สถานที่ปฏบัติงาน กรุงเทพมหานคร
hr@iris.co.th
02 196 1100
02-5304475

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบงานถอดแบบ ออกแบบและเขียนแบบโครงการก่อสร้าง

2.ทำ Shop Drawing/ As Build

3.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. สาขาออกแบบ,สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-หากมีประสบการณ์ในการเขียนแบบโครงการก่อสร้าง แนบราบและแนวสูง

-มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-เสาร์)

สมัครงาน

สถานที่ปฏบัติงาน กรุงเทพมหานคร
hr@iris.co.th
02 196 1100
02-5304475

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำกระบวนการวิเคราะห์ปริมาณงานและวางแผนงาน

2.ออกแบบและวางระเบียบขั้นตอนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงาน

3.วิเคราะห์และปรับปรุง การวางผังอาคาร การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ

4.การวิเคราะห์และพัฒนาระบบควบคุมต้นทุน ควบคุมงบประมาณ และจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน

5.จัดทำงบประมาณการกำลังการผลิตและะร่างงบประมาณงานที่สอดคล้องกัน

6.วิเคราะห์และปรับปรุง การคำนวนจุดคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากร ภายใต้แผนงานที่กำหนด

7.วิเคราะห์และวิจัย และนำเสนอกรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งการวัดผลงานและประเมินค่าผลงาน

9.รับผิดชอบการตรวจสอบดูแลปรับปรุงแก้ไข วางแผนงานในโครงการ เช่น การเลือกวัสดุ การประสานงานและแก้ไขปัญหางาน ในส่วนที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องจักรแรงงานและระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไข

10.สามารถเคลียร์แบบก่อสร้างและเจรจากับผู้ว่าจ้างได้

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุ 25-35 ปี

- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

- สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

- หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

สถานที่ปฏบัติงาน กรุงเทพมหานคร
hr@iris.co.th
02 196 1100
02-5304475

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดบ้านและคอนโด

2. วางแผนช่องทางการบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ศึกษาและวิเคราะห์ วิจัย ความต้องการของตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสรา้งความเป็นเลิศด้านคุณภาพดดยรวมทุกด้านภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

5. สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี

3. มีประสบการณ์บริหารการตลาดทั้ง Online และ Offline

4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมการตลาด สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

5. สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

7. มีพาหนะเป็นของตนเอง

สมัครงาน

สถานที่ปฏบัติงาน กรุงเทพมหานคร
hr@iris.co.th
02 196 1100
02-5304475